Obszary Specjalizacji

Kompleksowa obsługa prawna to podstawa działalności Kancelarii. Na prowadzone sprawy patrzymy całościowo. Staramy się zapewnić Klientom możliwie najpełniejsze zabezpieczenie ich interesów.
Obsługę prawną zapewniamy w różnych modelach rozliczeń. W celu zapoznania się z naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.

W obszarze naszej specjalizacji znajdują się:

Prawo korporacyjne.
Zamówienia publiczne.
Kontrakty IT.
Prawo autorskie.
Prawo pracy.
Spory sądowe i arbitrażowe.
Bieżąca obsługa prawna podmiotów.
Ochrona danych osobowych.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Prawo rodzinne i spadkowe.
Wsparcie prawne osób fizycznych.
 

Prawo korporacyjne

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie pomiotom prowadzącym działalność w formie spółek prawa handlowego. Obsługuje Klientów zarówno na etapie tworzenia jak i przy jego bieżącym funkcjonowaniu. Wspiera przy przekształceniach, podziałach i łączeniach.
Kancelaria prowadzi postępowania rejestrowe oraz opracowuje dokumentację organów spółek.
W celu poznania naszej oferty zapraszamy do kontaktu.

 

Zamówienia publiczne

Kancelaria zajmuje się obsługą projektów z zakresu zamówień publicznych zarówno po stronie Wykonawców jak i Zamawiających (ze szczególnym ukierunkowaniem zamówień na usługi i dostawy z branży IT oraz inwestycje budowlane).
Wspieramy Wykonawców biorących udział w postępowaniach na etapie analizy dokumentacji przetargowej, wyjaśnień, przygotowywania środków ochrony prawnej jak i reprezentując ich przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym.
Zapewniamy wsparcie przy przygotowywaniu oferty/wniosku, składaniu wyjaśnień w związku z wezwaniami kierowanymi przez Zamawiającego. Tworzymy umowy regulujące współpracę wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia publicznego.
Wspieramy Zamawiających na etapie opracowywania SIWZ jak i prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W celu poznania naszej oferty zapraszamy do kontaktu.

 

Kontrakty IT.

Z branżą IT radca prawny Bogumiła Stępińska-Gniadek związana jest nieprzerwanie od roku 1999. Przygotowywała i doradzała przy opracowywaniu wielomilionowych kontraktów na wdrożenia, utrzymanie i rozwój systemów informatycznych dla banków, firm ubezpieczeniowych a także administracji państwowej. Stąd też w ramach prowadzonej Kancelarii ten obszar specjalizacji jest ciągle kontynuowany.
Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem projektów umów wdrożeniowych, rozwojowych i utrzymaniowych a także wsparciem na etapie prowadzonych negocjacji. Bezpieczeństwo Klienta wynikające m.in. z zapewnienia mu oczekiwanych przez niego praw własności intelektualnej, jest kluczowe. Tworzymy umowy z różnymi zasadami licencjonowania. Wskazujemy na ryzyka – pamiętając, iż umowę piszemy nie tylko na dobre ale i na złe czasy.
W celu poznania naszej oferty zapraszamy do kontaktu.

 

Prawo autorskie

Kancelaria zajmuje się wsparciem w zakresie praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, ochrony baz danych i know-how.
Przygotowujemy i negocjujemy umowy prawnoautorskie (w tym umowy na wykonanie utworu, przeniesienia autorskich praw majątkowych, udzielenie licencji). Posiadamy bogate doświadczenie przy opracowywaniu projektów umów na wykonanie programów komputerowych. Zwracamy uwagę na stosowane rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań open source.
Wspieramy zarówno przedsiębiorców jak i twórców.
W celu poznania naszej oferty zapraszamy do kontaktu.

 

Prawo pracy.

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Przygotowujemy i opiniujemy dokumentację wewnętrzną z zakresu prawa pracy. Reprezentujemy przed sądem przy dochodzeniu roszczeń ze stosunku pracy. Wspieramy przy negocjacjach.
W celu poznania naszej oferty zapraszamy do kontaktu.

 

Spory sądowe i arbitrażowe.

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach przed polskimi sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz krajowymi sądami polubownymi.Dokonujemy wnikliwej analizy przedprocesowej w której oceniamy stan faktyczny i prawny. Doradzamy zarówno na etapie przedprocesowym jak i w toku prowadzonej sprawy (w szczególności jako zastępca procesowy).
W celu poznania naszej oferty zapraszamy do kontaktu.

 

Bieżąca obsługa prawna podmiotów.

Prowadzenie wszelakiej działalności nie tylko biznesu w obecnych czasach wymaga wsparcia prawnego. Rzetelne i kompleksowe wsparcie prawne to dobrze wydane pieniądze. Klienci Kancelarii to wiedzą, skoro obsługujemy ich od wielu lat. Z usług Kancelarii korzystają spółki prawa handlowego, przedsiębiorcy indywidualni, fundacje i stowarzyszenia.
W zależności od potrzeb Klienta bieżąca obsługa prawna może mieć formę doraźnej pomocy prawnej świadczonej przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu lub stałych dyżurów u Klienta.
W celu poznania naszej oferty zapraszamy do kontaktu.

 

Ochrona danych osobowych.

Kancelaria zapewnia wsparcie prawne przy realizacji projektów dotyczących danych osobowych. Zagadnienie ochrony danych osobowych jest bardzo istotne nie tylko z punktu widzenia osoby, która chroni swe dane ale też ma istotne znacznie dla każdego podmiotu który te dane przetwarza.
Kancelaria przygotowuje i weryfikuje umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz inną dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych (np. polityki bezpieczeństwa, instrukcje, klauzule zgód).
Wspieramy naszych Klientów przy dostosowywaniu się do wymagań RODO (przygotowujemy niezbędną dokumentację).
W celu poznania naszej oferty zapraszamy do kontaktu.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Kancelaria oferuje możliwość pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD).
Zapewnienie zgodności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wymaga ustanowienia struktury odpowiedzialnej za stałe monitorowanie funkcjonujących procedur i procesów biznesowych.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych musi gwarantować fachową wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych. Nie jest konieczne zatrudnienie Inspektora Ochrony Danych Osobowych na umowę o pracę ani też w pełnym wymiarze etapu.
Doskonałym rozwiązaniem jest zatem powierzenie pełnienia funkcji naszej Kancelarii, która zapewni w szczególności:
– audyt systemu ochrony danych osobowych;
– nadzór nad opracowaniem i aktualizacją polityk bezpieczeństwa i dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych;
– wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania czy rejestru kategorii czynności przetwarzania;
– szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych;
– opiniowanie i przygotowywanie klauzul i innych dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych;
– opiniowanie i przygotowywanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;
– pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu poznania naszej oferty zapraszamy do kontaktu.

 

Prawo rodzinne i spadkowe.

Kancelaria zapewnia wsparcie prawne w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego. Doradzamy i reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o alimenty, rozwodach i separacjach. Zapewniamy obsługę prawną związaną z podziałem majątku.
Wspieramy Klientów również w sprawach spadkowych.
W celu poznania naszej oferty zapraszamy do kontaktu.

 

Wsparcie prawne osób fizycznych

Codzienne życie rodzi wiele niespodzianek. Kontakt z profesjonalnym wsparciem prawnym może ustrzec nas przed problemami. Zawierając umowę pamiętaj, że zawsze warto ją skonsultować.
Kancelaria zapewnia wsparcie prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego. Reprezentujemy naszych Klientów w sporach z ubezpieczycielami.
Zapewniamy obsługę prawną spraw o zasiedzenie, zniesienie współwłasności.
W celu poznania naszej oferty zapraszamy do kontaktu.